Informace o zpracování osobních údajů

Jako náš návštěvník, zákazník nebo odběratel našich e-mailů nám svěřujete své osobní údaje. Přečtěte si, jak s nimi nakládáme a jaká máte práva. Veškeré zpracovávání se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení“).

Kdo je správce?

Tutuki s.r.o., IČ 024 83 441, se sídlem Kozí 684/8, Brno 60200, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111683, dále jen jako „Tutuki“. Máme dvě kamenné provozovny: v Praze na adrese Národní 58/32 a v Brně na adrese Kozí 684/8. Provozujeme internetové stránky www.tutuki.cz, www.tutuki-australie.cz, www.tutuki-zahranici.cz, www.tutuki-stredni-skoly.cz. Jako správce rozhodujeme o způsobu, době a formě zpracování.

V případě nejasností, dotazů nebo požadavků se na Tutuki obraťte na e-mailové adrese info@tutuki.cz nebo na telefonním čísle 773 127 957.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na jejichž základě lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (např. jméno, příjmení, akademický titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie či jiné zobrazení podoby, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu, otisk prstu, podpis).

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby, zprostředkovat zahraniční pobyt nebo vám poslat e-mail plný novinek. Konkrétně jde o tyto účely:

 1. Poskytování služeb, plnění smlouvy
 2. Marketing – zasílání novinek prostřednictvím elektronické pošty a další formy přímého marketingu
 3. Účetnictví a splnění dalších zákonných povinností Tutuki
 4. Fotografie z přednášek pořádaných Tutuki

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, a doba zpracování

Účel zpracování              Rozsah zpracování
Poskytování služeb (jste naším klientem)

akademický titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu a jeho platnost, platební instrukce, bankovní spojení, kontakty na blízké osoby

Vaše osobní údaje potřebujeme pro uzavření a plnění smlouvy o zprostředkování studijního pobytu, pro zajištění studijního pobytu, objednání letenek, žádosti o víza, sjednání cestovního pojištění, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Zpracování dotazu (kontakt skrz formulář na našich stránkách)  jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa
Poskytování služeb vašemu dítěti (jste zákonným zástupcem našeho klienta) vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa; osobní údaje dítěte v rozsahu viz řádek Poskytování služeb
Propagační materiály (jste účastníkem našich akcí)

zachycení na fotografii

Fotografie mohou být použity pro naši propagaci, zejména na našich webových stránkách a Facebooku. Tutuki nebude bez vašeho výslovného souhlasu spolu s fotografií používat vašeho jméno nebo jiné údaje. Pokud si nepřejete být na našich akcích foceni, dejte nám předem vědět, budeme vaše přání respektovat.

Propagační materiály (udělili jste nám referenci) Pokud nám své osobní údaje poskytnete v souvislosti s referencí a budete souhlasit se zveřejněním, použijeme referenci k propagaci našich služeb. Půjde zejména o fotografii a jméno.
Marketingové aktivity (zasíláme vám newsletter)

e-mailová adresa, doručovací údaje

Newsletter vám zasíláme na základě souhlasu, který jste nám udělili u přihlašovacího formuláře na našich stránkách. Pokud jste naším zákazníkem, předpokládáme, že vás tyto novinky zajímají a využíváme tedy tzv. oprávněného zájmu.

Interní účely Tutuki (vedení evidence zákazníků, účetnictví) Osobní údaje našich zákazníků potřebujeme i pro splnění našich povinností. V rozsahu, v jakém nám je udělíte, budou využity pro naši interní evidenci zákazníků, díky které vám můžeme efektivně poskytovat naše služby. Vaše fakturační údaje pak použijeme i pro vedení účetnictví.

 

Vaše osobní údaje si necháváme uložené po celou dobu trvání smluvního vztahu a ještě 10 let po jeho ukončení, pokud nám zákon nestanoví delší lhůtu (v takovém případě je zpracováváme po dobu nezbytně nutnou dle příslušného předpisu). Pokud údaje zpracováváme na základě souhlasu, pracujeme s nimi 10 let od udělení souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky (v zabezpečeném úložišti) i fyzicky (zaměstnanci Tutuki; údaje v takovém případě uchováváme v zabezpečené místnosti v uzamčené schránce). Přijali jsme taková technická a softwarová opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili a abychom zabránili jejich zneužití nebo jiné neoprávněné manipulaci.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

Předání třetím osobám a do zemí mimo EU

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pokud nedokážeme některé služby zajistit vlastními silami, předáváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu dalším subdodavatelům, kteří spolu s námi realizují poskytnuté služby: dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční vzdělávací instituce, delegáti, pojišťovny, zastupitelské úřady apod.

Osobní údaje budou dále zpřístupněny dalším zpracovatelům, které potřebujeme k fungování firmy. Zpracovatele si pečlivě vybíráme, poučujeme je o zásadách zpracování osobních údajů a podepisujeme s nimi smlouvy o zpracování osobních údajů. Může se jednat o: právní poradce, účetní služby – zpracování účetnictví, daňové poradce, poskytovatelé platforem pro přímý marketing a účetnictví a marketingové konzultanty.

Tutuki má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území. Vaše osobní údaje budou v takovém případě odpovídajícím způsobem chráněné v jakékoli třetí zemi, např. uzavřením standardních smluvních doložek.

Cookies a další údaje

Pokud procházíte naše stránky, zpracováváme tzv. cookies. Jedná se o údaje uložené ve vašem prohlížeči, a které využíváme k analytickým účelům. Díky cookies získáváme například informace o tom, ze které stránky přicházíte, jak dlouho se na našem webu zdržíte a vaši IP adresu. Nastavení cookies je ovlivněno vaším prohlížečem a jejich odesílání můžete kdykoli změnit v nastavení prohlížeče. Naše webové stránky můžete procházet i se zakázanými cookies.

Dále pracujeme s geolokačními údaji a informacemi o vašem prohlížeči a používaném zařízení. Získané údaje zpracováváme pomocí nástroje Google Analytics.

Vaše práva

Rádi vám kdykoli:

 1. poskytneme informace o zpracování osobních údajů nebo přehled, jaké údaje jste nám poskytli,
 2. opravíme či doplníme nepřesné osobní údaje, které se vás týkají,
 3. vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, zejména v případech, kdy:
  • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • vznesli jste námitku proti zpracování OÚ,
  • OÚ byly zpracovány protiprávně,
  • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Tutuki vztahuje.
 4. omezíme zpracování vašich osobních údajů,
 5. přeneseme osobní údaje k jinému správci, pokud jste je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenos je v souladu s Nařízením,
 6. umožníme odvolat uvedený souhlas.

Dále můžete:

 1. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů,
 2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Tutuki převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Tutuki si vyhrazuje právo tento dokument o ochraně osobních údajů změnit či aktualizovat. Aktualizovaná prohlášení budou publikována na webových stránkách správce.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 5. 2018.

Ochrana osobních údajů